Projekt: ZAPRASZAMY NA GÓRKI

Finansowany ze środków Unii Europejskiej

Wnioskodawca projektu: Psycholog Karolina Juszczyk, ul. Szeroka 7, 83-113 Turze

 Miejsce realizacji projektu: Aleja Solidarności 9 , 83-110 Tczew

Cel główny projektu: umożliwienie osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 podjęcia zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Grupa docelowa: Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks Pracy oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 zamieszkujące województwo pomorskie (24 osoby).

Zaplanowane działania:

- przeprowadzenie prac dostosowawczych i remontowych w budynku przy Alei Solidarności 9 w Tczewie do funkcji dziennego opiekuna,

- zakup i montaż wyposażenia placówki, w tym elementów placu zabaw,

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania dziennych opiekunów przez okres 12m-cy,

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych (z języka angielskiego, terapeutycznych, wsparcia psychologicznego) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Najważniejsze wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu Programu (6)

- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu (5)

Wartość ogółem projektu: 694 261,54 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 590 122,31 zł

Okres realizacji projektu: 01.12.2020– 31.08.2022

Dokumenty rekrutacyjne

1. regulamin uczestnictwa

2. zgłoszenie do projektu - deklaracja uczestnictwa

3. karta zgłoszenia dziecka

4. ankieta danych kandydata

5. ankieta po 4 tygodniach

6. druk US7

7. oświadczenie bierna zawodowo

8. oświadczenie samotne wychowanie dziecka

9. umowa

10. zaświadczenie o zatrudnieniu

11. oświadczenie uczestnika zbiór CST

12. oświadczenie uczestnika  zbiór  PRO WP