USŁUGI ŚWIADCZONE W ŻŁOBKACH "NA GÓRKACH" SĄ ODPŁATNE I OBEJMUJĄ:

  • WPISOWE w kwocie 400 zł płatne jednorazowo (300 zł za każde kolejne dziecko). Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana przelewem na konto żłobka do 7 dni od podpisania umowy.
  • CZESNE DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW wynosi miesięcznie 840 zł. Z dotacji miejskiej pokrywane jest dodatkowo 350 zł.  (łączny koszt to 1190zł).
  • CZESNE DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA TERENEM GMINY MIEJSKIEJ TCZEW wynosi miesięcznie 1190 zł, ponieważ dotacja miejska udzielana jest tylko na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Tczew.
  • STAWKA ŻYWIENIOWA naliczana jest za każdy miesiąc z góry w kwocie 11 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku w danym miesiącu. W sytuacji nieobecności dziecka w placówce, dzienna stawka żywieniowa nie będzie naliczana, pod warunkiem, że nieobecność będzie zgłoszona do godziny 9.00 danego dnia. Rozliczanie opłaty za wyżywienie następuje na początku następnego miesiąca. 

*Jeżeli jednocześnie uczęszcza do Żłobka więcej niż jedno dziecko, na każde kolejne dziecko przyznaje się 10% zniżki opłaty stałej (czesne).


  • Czesne nie podlega odpisom oraz zwrotom w przypadku nieobecności dziecka w placówce lub rezygnacji przez Rodzica z usług świadczonych przez Niepubliczny Żłobek „Na Górkach”. 
  • Opłaty  płatne są z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  • Opłatę wpisową należy wpłacić w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
  • Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data wpływu kwoty czesnego na rachunek bankowy Żłobka:

PKO Bank Polski SA 12 1020 1909 0000 3102 0199 0282